Wat doet het Nederlands Ondersteuningsfonds?

Het Nederlands Ondersteuningsfonds ontfermt zich sinds 1967 over landgenoten met financiële of sociale problemen, die geen of onvoldoende beroep kunnen doen op de Nederlandse of Franse overheid dan wel familie of vrienden. Om voor ondersteuning door ons fonds in aanmerking te komen moet men minimaal drie jaar permanent in Frankrijk of Monaco wonen en de Nederlandse nationaliteit bezitten dan wel daaraan verwant zijn. Het werkterrein van het fonds omvat de regio Provence, Alpes Maritimes en Côte d’Azur, ook wel PACA genoemd.*

Nederlanders in Zuid-Frankrijk die financiële hulp nodig hebben?

U plaatst hier misschien een vraagteken bij. Als u de ‘Voorbeelden van hulpverlening’, ons Jaarverslag 2020-2021 en de interviews op de bladzijde Publiciteit op deze website leest, zult u kunnen constateren dat je, als je in Nederland je schepen achter je hebt verbrand, door onvoorziene omstandigheden in grote problemen kunt terechtkomen. Zelfs in het zo zonnige Zuid-Frankrijk. Het kan iedereen overkomen.

In de afgelopen vijftig jaar heeft het Nederlands Ondersteuningsfonds niet alleen in financiële zin, maar ook door voortdurende persoonlijke aandacht, een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de levensomstandigheden van vele cliënten. Aan een aantal cliënten is een financiële tegemoetkoming verstrekt in verband met niet door de verzekering gedekte medische kosten en ten laste van het kinderfonds zijn kosten voor schoolgaande kinderen van cliënten betaald. Andere cliënten zijn geholpen bij het op orde brengen van hun financiën en hierin begeleid en sommigen ontvangen maandelijks financiële ondersteuning teneinde in hun dagelijkse levensbehoefte te kunnen voorzien.

Voorwaarde voor het verlenen van financiële steun is het geven van volledige openheid over financiële gegevens en cliënten worden gevraagd een schuldbekentenis te ondertekenen, waarin is bepaald dat zij zich verplichten de ontvangen financiële steun aan het Ondersteuningsfonds terug te betalen als hun financiële omstandigheden zodanig wijzigen, dat zij daartoe in staat zijn. De door het Ondersteuningsfonds verstrekte leningen zijn altijd renteloos.

Het spreekt vanzelf dat aanvragen vertrouwelijk worden behandeld.

Hulp nodig buiten de PACA of niet permanent in de PACA gevestigd?

Hulpaanvragen buiten de PACA kunnen worden gericht aan Aneas te Parijs. Voor informatie wordt verwezen naar de website www.aneas.fr.

Wie emigratie naar Frankrijk overweegt of recent is geëmigreerd stuit op praktische vragen die kunnen worden voorgelegd aan Raad&Daad, een over geheel Frankrijk verspreid vrijwilligersnetwerk van ervaringsdeskundigen. Ook wie al langer in Frankrijk woont en tegen problemen aanloopt – denk aan belastingproblemen, juridische kwesties of bureaucratische perikelen – kan bij Raad&Daad terecht. Voor informatie wordt verwezen naar de website www.raadendaad.fr.

Op de website www.fanf.fr treft u een overzicht aan van vrijwel alle in Frankrijk actieve Nederlandse verenigingen.