Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens door het Nederlands Ondersteuningsfonds, ook wel genoemd Oeuvres Néerlandaises, hierna: ‘het fonds’.

Als u om (financiële) ondersteuning vraagt, kan het fonds u om persoonlijke informatie vragen. In deze privacyverklaring leest u hoe u informatie kunt krijgen over de door het fonds beheerde persoonlijke gegevens, hoe u gegevens kunt (laten) wijzigen of retour kunt ontvangen en wordt duidelijkheid gegeven over de wijze waarop met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Informatie die het fonds verzamelt

Het fonds verzamelt informatie om te kunnen bepalen of en zo ja, in welke mate, u voor (financiële) hulp in aanmerking komt. Die informatie kan zijn:

  • Informatie die u op verzoek zelf verstrekt;
  • Informatie die het fonds van externe bronnen ontvangt.

Gebruiken en delen van informatie

Als het fonds daartoe verplicht is, kan het persoonlijke gegevens delen met:

  • Wetshandhavingsinstanties in Nederland en/of Frankrijk;
  • Belastingdienst in Nederland en/of Frankrijk.

Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal het fonds u daarover informeren.

Indien u structureel financiële ondersteuning van het fonds ontvangt, zult u gevraagd worden een reconnaissance de dette te ondertekenen, die bij de Franse belasting-autoriteiten zal worden geregistreerd. Als een overeengekomen aflossing uitblijft, kan het fonds de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan hiervoor aangegeven.

Het fonds houdt voor het bewaren van persoonlijke gegevens een termijn aan van vijf jaar na het einde van de cliëntrelatie. Gegevens met betrekking tot de afhandeling van leningen kunnen om fiscale redenen langer worden bewaard.

Het fonds handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonlijke gegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonlijke gegevens te voorkomen.

Contact met het fonds opnemen

Hebt u vragen over de verwerking van persoonlijke gegevens, dan kunt u die per e-mail stellen aan nlondersteuningsfonds@gmail.com of schriftelijk aan het onderstaande adres:

Nederlands Ondersteuningsfonds/Oeuvres Néerlandaises, c/o Westerzee SARL, 107 Avenue du Pierrefeu, 06560 Valbonne.

Wilt u weten welke persoonlijke gegevens het fonds van u heeft vastgelegd, gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving dan wel gegevens retour ontvangen, dan kunt u het fonds daartoe per e-mail of brief verzoeken. Deze mogelijkheid hebt u op ieder moment. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek zult u bericht ontvangen of aan uw verzoek kan worden voldaan en zo niet, waarom niet.

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 8 juni 2018.