Jaarverslag 2018-2019

In de periode 2018-2019 had het Nederlands Ondersteuningsfonds 16 cliënten en ontvingen 6 cliënten maandelijks financiële ondersteuning. In een aantal gevallen werd incidenteel steun verleend. De cliënten van het fonds ontvangen op hun verjaardag een financiële gift en in de maand december ‘een kerstuitkering’, waarvan de hoogte afhankelijk is van de individuele omstandigheden. Voor twee cliënten betaalde het fonds de kosten van de mutuelle. In 2019 is één cliënt van het fonds op 95-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden.

Uitgangspunt bij het bepalen of (financiële) hulp wordt verleend is altijd de vraag of een beroep kan worden gedaan op de Franse of Nederlandse overheid, dan wel familie van de aanvrager van hulp. Alleen als andere hulp niet voorhanden blijkt, verleent het Nederlands Ondersteuningsfonds financiële hulp in de vorm van een maandelijkse bijdrage dan wel een renteloze lening, op voorwaarde dat een schuldbekentenis wordt ondertekend. Het streven is er altijd op gericht cliënten zodanig te begeleiden, dat zij op termijn weer op eigen benen kunnen staan.

Voorbeelden van hulpverlening in 2018-2019

Zoals in voorgaande jaren betaalde het fonds de kosten van de opleiding aan een Lycée van twee dochters van een cliënte, alsmede de kosten van de cantine voor haar jongere zoon. Een andere cliënte ontvangt van het fonds een bijdrage in de kosten van de prépa-opleiding van haar 18-jarige zoon.

Op verzoek van een Nederlandse advocate in Nice werd contact gelegd met een 33-jarige vrouw met een dochtertje van 1,5 jaar en een zoontje van 3 jaar. Na door haar echtgenoot te zijn mishandeld woonde de vrouw enkele maanden in een kleine kamer in een hotelletje net buiten Nice, zonder kookgelegenheid, koelkast en wasmachine. De beschermheer van het fonds, de honorair consul in Nice, heeft de vrouw begeleid bij een bezoek aan de burgemeester van het dorp waar zij woonde. De burgemeester en zijn adjoint bleken onder de indruk van haar verhaal en boden haar na enkele dagen een nieuw appartement met een lage huur aan. De bestuursleden van het fonds hebben vervolgens een inzamelingsactie georganiseerd met als resultaat dat binnen twee weken de volledige inboedel voor het appartement bijeen was gebracht en op de dag van de verhuizing heeft een aantal bestuursleden geholpen om de woning in te richten. Het fonds heeft beperkt financiële hulp verleend, waarvoor de vrouw een schuldbekentenis heeft ondertekend.

Met een zeer betrokken Nederlandse vrouw is gedurende vele weken overleg gepleegd over de mogelijkheid een dakloze Nederlandse, die graag naar Nederland wilde terugkeren, te helpen met haar repatriëring. Het feit dat de vrouw niet over een reisdocument beschikte gaf vertraging. Voordat door de ambassade een reisdocument kan worden afgegeven moet namelijk worden vastgesteld of de aanvrager mogelijk de Franse nationaliteit heeft aanvaard.

In Nederland was via de Soresdienst van Omroep Max inmiddels onderdak en werk voor haar gevonden bij een vestiging van de Emmaus Stichting. Omdat dit een buitenkans was en de situatie van de vrouw penibeler werd (het weer werd slechter en zij werd regelmatig ’s nachts lastig gevallen) heeft het fonds een ticket voor een enkele treinreis naar Nederland voor de vrouw betaald in de hoop dat zij zonder paspoort Nederland zou kunnen bereiken. Het was een spannende dag, maar zij arriveerde veilig in Rotterdam, waar zij werd opgewacht en naar haar nieuwe woonplaats werd gebracht. Helaas is zij na drie dagen spoorloos verdwenen en hebben wij nooit meer van haar vernomen. Dat was uiteraard een nare ervaring, maar deze vrouw niet helpen zou eveneens een naar gevoel hebben gegeven. Soms staan wij voor een dilemma, als het gaat om een enkele reis naar Nederland is het fonds over het algemeen bereid bij te dragen in de kosten.

Al meerdere jaren maakt het fonds zich zorgen om een 71-jarige vrouw, die diverse malen in een psychiatrische kliniek is opgenomen. Nadat de contactpersoon van het fonds enkele dagen geen contact met haar kon krijgen, is zij ’s morgens vroeg bij haar appartement polshoogte gaan nemen in de wetenschap dat de vrouw dan thuis zou moeten zijn. Toen zij geen gehoor kreeg heeft zij de pompiers gebeld, die het appartement op de zevende verdieping via een lange trap zijn binnen gegaan en de vrouw volledig uitgedroogd en verward aantroffen. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht en heeft wederom een paar weken in een psychiatrische kliniek doorgebracht. Een oplossing voor een deel van het probleem is mogelijk een kamer voor haar te vinden in een EHPA. Onze contactpersoon heeft samen met haar een mogelijkheid gevonden en bij het Conseil Général is een aanvraag voor financiële ondersteuning ingediend. Het is de verwachting dat de uitkomst positief zal zijn en de vrouw binnenkort naar de EHPA zal kunnen verhuizen.

Met een 82-jarige man, die zeer afgelegen woont, wordt regelmatig contact gehouden. Het fonds maakt zich zorgen over zijn welzijn en veiligheid en hijzelf maakt zich ernstig zorgen over zijn financiën, maar hij vindt het moeilijk het besluit te nemen zijn huis en/of auto te verkopen en dichterbij de bewoonde wereld een woning te huren. Het fonds heeft contact met een familielid en een vriend in Nederland en leent hem op basis van een schuldbekentenis een bescheiden bedrag per maand.

Incidenteel werd steun verleend aan een vrouw die een nieuw paspoort nodig had en zich de kosten daarvan niet kon veroorloven. Omdat sprake was van een medische indicatie behoefde zij niet naar Parijs te reizen en bleven de kosten beperkt.

Eén van de bestuursleden van het fonds bezoekt regelmatig een 85-jarige dame. Zij helpt haar bij haar administratie en zorgt voor financieel inzicht, wat haar rust geeft.

Niet alle aanvragen werden positief beantwoord.

Door Aneas in Parijs werd een verzoek om financiële hulp doorgezonden van de assistante sociale in een psychiatrisch ziekenhuis betreffende een Nederlandse patiënt, die niet over een reisdocument en evenmin over financiële middelen beschikte. Overleg met de ambassade in Parijs leerde dat de man daar bekend is als een dakloze en zijn familie in Nederland geen contact met hem wenst en niet bereid is financiële hulp te bieden. Op advies van de ambassade is besloten geen hulp te verlenen.

Door een vrouw die vroeger cliënte was van het fonds werd om een aanzienlijke lening gevraagd, zodat zij een auto zou kunnen kopen. Omdat onderzoek van de door haar op ons verzoek overlegde belastingaangiften uitwees dat zij niet in staat zou zijn de lening zonder problemen terug te betalen, werd het verzoek afgewezen.

Een 85-jarige man, die al 22 maanden zijn huur niet had betaald, vroeg om hulp omdat hij uit zijn woning zou worden gezet. Onderzoek van zijn financiën wees uit dat hij in de maanden waarin hij geen huur had betaald aanzienlijke (geleende) bedragen had uitgegeven. Toen bleek dat hij onverwacht extra middelen ter beschikking had, heeft het fonds zijn verzoek om financiële hulp afgewezen en is volstaan met een verwijzing naar de assistante sociale in zijn woonplaats.

Het Nederlands Ondersteuningsfonds verleent niet alleen financiële steun. De bestuursleden van het fonds bezoeken regelmatig Nederlanders die vereenzaamd zijn, bieden een luisterend oor, verlenen assistentie bij het afwikkelen van juridische of administratieve kwesties en begeleiden cliënten bij dokter- of ziekenhuisbezoeken, afspraken met instanties et cetera.

Financiën

Het Nederlands Ondersteuningsfonds heeft het jaar 2018 afgesloten met een negatief saldo van € 18.259,-. In 2017 was het saldo € 8.186,- negatief.

In het negatieve saldo zit een bedrag van € 4.041,- aan uitstaande leningen aan een tweetal cliënten, waarop maandelijks wordt afgelost, en een op grond van boekhoudregels verplichte afwaardering van € 14.190,- op de in obligaties belegde reserve van het fonds omdat de waarde van een aantal obligaties door de in december 2018 gedaalde beurzen onder de aankoop-/boekwaarde is gekomen. Deze daling is door de in de eerste vijf maanden van 2019 gestegen waarde van de obligaties inmiddels gecompenseerd.

In totaal werd in 2018 € 28.179,- aan donaties ontvangen. Het fonds keerde in 2018 € 28.452,- aan financiële steun uit. In 2017 € 23.237,-.

 

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 24 mei 2019.

Namens het bestuur,

R.M. de Gans

Voorzitter