Jaarverslag

Jaarverslag 2021 – 2022                                                

In de periode 2021 – 2022 had het Nederlands Ondersteuningsfonds 15 cliënten en ontvingen 6 cliënten maandelijks financiële ondersteuning. In een aantal gevallen werd incidenteel steun verleend. De cliënten van het fonds ontvangen op hun verjaardag een financiële gift en in de maand december ‘een kerstuitkering’, waarvan de hoogte afhankelijk is van de individuele omstandigheden. Voor 2 cliënten betaalt het fonds de kosten van de mutuelle. De incidentele hulp betrof een bijdrage in niet vergoede tandartskosten voor de zoon van één van onze cliënten, een bijdrage in de kosten van een vliegticket om de begrafenis van een cliënte bij te wonen, een ‘kerstgift’ voor de vier kinderen van een man die in financiële problemen raakte omdat hij onverwacht alleen kwam te staan en een vergoeding voor de kosten van het verblijf in een vakantiekolonie voor de zoon van één van onze cliënten.

Uitgangspunt bij het bepalen of (financiële) hulp wordt verleend is de vraag of een beroep kan worden gedaan op de Franse of Nederlandse overheid, dan wel familie van de aanvrager van hulp. Alleen als andere hulp niet voorhanden blijkt, verleent het Ondersteuningsfonds financiële hulp in de vorm van een maandelijkse bijdrage dan wel een renteloze lening, op voorwaarde dat een schuldbekentenis wordt ondertekend. Het streven is er altijd op gericht cliënten zodanig te begeleiden, dat zij op termijn weer op eigen benen kunnen staan.
Het Ondersteuningsfonds verstrekt geen zakelijke leningen.

In het voorjaar van 2022 overleed een cliënte waarbij het fonds al vele jaren nauw betrokken is. Twee bestuursleden bezochten haar regelmatig in het ziekenhuis en in de EHPAD, waar zij werd verzorgd, en hielden contact met haar in Canada wonende kinderen. Tezamen met hen heeft het fonds voor een mooi afscheid gezorgd.

In de loop van dit jaar is voor een al jarenlang ernstig zieke cliënte en een cliënte op hoge leeftijd op hun eigen verzoek een gedetailleerd ‘dossier obsèques’ opgesteld. Dat hun wensen op papier zijn vastgelegd en de wetenschap dat het fonds hun begrafenis zal organiseren heeft hen rust gegeven.

In het afgelopen jaar heeft het bestuur besloten de studiekosten van de dochter van een vroegere cliënte te zullen betalen. Deze cliënte had haar leven op de rit, maar de reiskosten naar haar werk zijn zo hoog geworden dat zij geen financiële ruimte meer heeft. Voorts is toegezegd dat het fonds zes maanden lang € 150,- per maand zal overmaken, waarna zal worden bepaald of die bijdrage nog steeds nodig is.

Het fonds werd benaderd door een Nederlandse man, die na het abrupte vertrek van zijn echtgenote met vier kinderen achterbleef. Omdat de man de professionele carrière van zijn vrouw managede en zijn inkomsten na haar vertrek wegvielen, was een huurachterstand ontstaan en is hij in problemen geraakt. Op advies van het Ondersteuningsfonds heeft de man contact gezocht met de assistante sociale in zijn woonplaats en via het netwerk van het fonds heeft hij meerdere contacten kunnen leggen die tot werk voor de oudste zoon hebben geleid. Gelukkig vond hij vrij snel een goedkopere huurwoning, de kinderen doen het goed op school en zijn financiële zorgen zijn beduidend minder geworden door de bijdragen van de Franse staat en doordat hijzelf en de oudste zoon inkomen genereren. De scheiding van zijn echtgenote en het overdragen van het gezag over de kinderen zijn in gang gezet.

Dankzij de goede contacten met De Nederlandse Club en de ANM is het netwerk van het Ondersteuningsfonds vergroot en zal het naar wij hopen mogelijk zijn nog beter tegemoet te komen aan nieuwe verzoeken om hulp.

Financiën

Het jaar 2021 werd afgesloten met een positief saldo van € 3.335,- (het jaar 2020 werd afgesloten met een negatief resultaat van € 7.702,-).
In totaal werd in 2021 € 23.380,- aan donaties ontvangen (in 2020 € 22.521,-).
Het fonds keerde in 2021 € 24.730,50 aan financiële steun uit (in 2020 € 24.348,-).

Op de aan een aantal cliënten op basis van een reconnaisance de dette verleende leningen is volgens afspraak € 2.500,- afgelost.
Het totaal van de uitgaven in 2021 (€ 28.373,10) is hoger dan de opbrengst van de donaties (€ 23.380,-), waardoor sprake is van een tekort van € 4.993,10 op de exploitatie. Dankzij de stijging van de waarde van de in aandelen belegde reserves (€ 7.884,82) en ontvangen interest (€ 443,45), totaal € 8.328,27, is in het boekjaar 2021 voor het eerst in jaren sprake van een positief resultaat van € 3.335,17.

ANBI-status

Dankzij de inzet van één van onze bestuursleden, die daarin veel tijd heeft gestoken, mogen giften aan het Nederlands Ondersteuningsfonds vanaf 1 januari 2022 niet alleen op de Franse maar ook op de Nederlandse belastingaangifte in mindering worden gebracht. De daartoe benodigde gegevens zijn vermeld op de website en zullen ook worden vermeld op het reçu fiscale.

Nieuwe voorzitter, penningmeester en secretaris

Na 20 jaar lid van het bestuur van het Nederlands Ondersteuningsfonds te zijn geweest heeft mevrouw Renée de Gans in de algemene ledenvergadering van 10 juni 2022 afscheid genomen als voorzitter en is de heer Kick Roodhuyzen de Vries tot haar opvolger benoemd. Mevrouw Jeannine van Iperen is benoemd tot penningmeester en mevrouw Mirjam den Uyl tot secretaris.

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 10 juni 2022.

R.M. de Gans Voorzitter

 

Comptes annuels 2021