Voorbeelden van hulpverlening

De moeder van een wiskundig zeer begaafde 17-jarige jongen vroeg de hulp van het Ondersteuningsfonds omdat zij zich de kosten van een tweemaandelijkse treinreis naar een wiskundecursus voor hoogbegaafden in Lyon niet kon veroorloven. Het Ondersteuningsfonds heeft deze kosten vergoed en de jongen is mede dankzij zijn extra inzet tot een prestigieuze prépa-opleiding in Parijs toegelaten. Het fonds draagt deels bij in de kosten van deze opleiding.

Voor een alleenstaande vrouw met drie kinderen, waarvoor eerder de kosten van nieuwe paspoorten zijn betaald, betaalde het fonds de levering van een vrachtwagen openhaard-hout, zodat zij en haar kinderen in de winter geen kou behoeven te lijden. Voor haar jongste zoon betaalt het fonds de kosten van de naschoolse opvang en de cantine en voor haar twee dochters betaalt het fonds sinds september 2017 de vervolgopleiding aan een Lycée.

Door een bestuurslid van het fonds werd advies gegeven aan een vrouw die problemen ondervond met de ziektekostenverzekering van haarzelf en haar dementerende echtgenoot, wat ertoe heeft geleid dat de problemen werden opgelost.

Een 90-jarige vrouw, die zich zorgen maakte over haar financiële situatie werd geholpen bij het verkrijgen van inzicht in het saldo van haar spaargeld, inkomsten en uitgaven. Toen zij daarin inzage had en besloot dat het verstandig zou zijn goedkoper te gaan wonen, hebben bestuursleden van het fonds haar geholpen met het vinden van een goedkoper huurappartement. Voorts betaalt het fonds haar maandelijks een bedrag ter compensatie van de kosten van haar ziektekostenverzekering.

Een 60-jarige aan longemfyseem lijdende vrouw, die een bijdrage voor de aanschaf van een tweedehands auto ontving opdat zij zich kan blijven verplaatsen, is door het passeren van de pensioengerechtigde leeftijd een deel van haar inkomen kwijtgeraakt met als gevolg dat haar besteedbaar inkomen onder het bestaansminimum is gekomen. Het fonds geeft een maandelijkse aanvulling.

Een 73-jarige man, die reeds meer dan 25  jaar in Frankrijk verbleef en zeer afgelegen en slecht behuisd was, bleek door hoge rentelasten op geleidelijk opgelopen schulden in geestelijke en financiële moeilijkheden te zijn gekomen. Het fonds heeft de schulden in de vorm van een renteloze lening van hem overgenomen. Met begeleiding van medewerkers van het fonds heeft hij een passende woning met huursubsidie en vervolgens onderdak in een maison de retraite gevonden. De renteloze schuld heeft hij maandelijks afgelost. De man is in 2017 overleden.

Het fonds heeft een ruim 40-jarige vrouw met twee jonge kinderen financieel en met raad en daad bijgestaan in de periode voorafgaand aan en na het uitspreken van haar echtscheiding. Inmiddels heeft de vrouw een nieuwe stabiele relatie en zijn de financiële zorgen overwonnen.  Het fonds is nog enige tijd bij het gezin betrokken gebleven om zeker te stellen dat de kinderen met hun leeftijdsgenoten kunnen meedoen aan sport- en culturele activiteiten en de schoolopleiding van hun keuze kunnen volgen. De financiële steun is inmiddels beëindigd.

Op verzoek van een Nederlandse advocate in Nice werd contact gelegd met een 33-jarige vrouw met een dochtertje van 1,5 jaar en een zoontje van 3 jaar. Na door haar echtgenoot te zijn mishandeld woonde de vrouw enkele maanden in een kleine kamer in een hotelletje net buiten Nice, zonder kookgelegenheid, koelkast en wasmachine. De beschermheer van het fonds, de honorair consul in Nice, heeft de vrouw begeleid bij een bezoek aan de burgemeester van het dorp waar zij woonde. De burgemeester en zijn adjoint bleken onder de indruk van haar verhaal en boden haar na enkele dagen een nieuw appartement met een lage huur aan. De bestuursleden van het fonds hebben vervolgens een inzamelingsactie georganiseerd met als resultaat dat binnen twee weken de volledige inboedel voor het appartement bijeen was gebracht en op de dag van de verhuizing heeft een aantal bestuursleden geholpen om de woning in te richten. Het fonds heeft beperkt financiële hulp verleend, waarvoor de vrouw een schuldbekentenis heeft ondertekend. Zodra zij een werkkring heeft gevonden, zal zij de schuld aan het fonds aflossen.

Met een zeer betrokken Nederlandse vrouw is gedurende vele weken overleg gepleegd over de mogelijkheid een dakloze Nederlandse, die graag naar Nederland wilde terugkeren, te helpen met haar repatriëring. Het feit dat de vrouw niet over een reisdocument beschikte gaf vertraging. Voordat door de ambassade een reisdocument kan worden afgegeven moet namelijk worden vastgesteld of de aanvrager mogelijk de Franse nationaliteit heeft aanvaard. In Nederland was via de Soresdienst van Omroep Max inmiddels onderdak en werk voor haar gevonden bij een vestiging van de Emmaus Stichting. Omdat dit een buitenkans was en de situatie van de vrouw penibeler werd (het weer werd slechter en zij werd regelmatig ’s nachts lastig gevallen) heeft het fonds een ticket voor een enkele treinreis naar Nederland voor de vrouw betaald in de hoop dat zij zonder paspoort Nederland zou kunnen bereiken. Het was een spannende dag, maar zij arriveerde veilig in Rotterdam, waar zij werd opgewacht en naar haar nieuwe woonplaats werd gebracht. Helaas is zij na drie dagen spoorloos verdwenen en hebben wij nooit meer van haar vernomen. Dat was uiteraard een nare ervaring, maar deze vrouw niet helpen zou eveneens een naar gevoel hebben gegeven. Soms staan wij voor een dilemma, als het gaat om een enkele reis naar Nederland is het fonds over het algemeen bereid bij te dragen in de kosten.

Al meerdere jaren maakt het fonds zich zorgen om een 71-jarige vrouw, die diverse malen in een psychiatrische kliniek is opgenomen. Nadat de contactpersoon van het fonds enkele dagen geen contact met haar kon krijgen, is zij ’s morgens vroeg bij haar appartement polshoogte gaan nemen in de wetenschap dat de vrouw dan thuis zou moeten zijn. Toen zij geen gehoor kreeg heeft zij de pompiers gebeld, die het appartement op de zevende verdieping via een lange trap zijn binnen gegaan en de vrouw volledig uitgedroogd en verward aantroffen. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht en heeft wederom een paar weken in een psychiatrische kliniek doorgebracht. Een oplossing voor een deel van het probleem is mogelijk een kamer voor haar te vinden in een EHPA. Onze contactpersoon heeft samen met haar een mogelijkheid gevonden en bij het Conseil Général is een aanvraag voor financiële ondersteuning ingediend. Het is de verwachting dat de uitkomst positief zal zijn en de vrouw binnenkort naar de EHPA zal kunnen verhuizen.

Met een 82-jarige man, die zeer afgelegen woont, wordt regelmatig contact gehouden. Het fonds maakt zich zorgen over zijn welzijn en veiligheid en hijzelf maakt zich ernstig zorgen over zijn financiën, maar hij vindt het moeilijk het besluit te nemen zijn huis en/of auto te verkopen en dichterbij de bewoonde wereld een woning te huren. Het fonds heeft contact met een familielid en een vriend in Nederland en leent hem op basis van een schuldbekentenis een bescheiden bedrag per maand.

Incidenteel werd steun verleend aan een vrouw die een nieuw paspoort nodig had en zich de kosten daarvan niet kon veroorloven. Omdat sprake was van een medische indicatie behoefde zij niet naar Parijs te reizen en bleven de kosten beperkt.

Eén van de bestuursleden van het fonds bezoekt regelmatig een 85-jarige dame. Zij helpt haar bij haar administratie en zorgt voor financieel inzicht, wat haar rust geeft.

Het fonds heeft voorts bijgedragen in bijvoorbeeld de kosten van een nieuw gehoorapparaat, een bril, een kachel, een aanvullende ziektekostenverzekering en tickets naar Nederland om de begrafenis van een familielid te kunnen bijwonen.