Hulp nodig?

Hoe kunnen wij u helpen?

De bestuursleden en vrijwilligers van het Ondersteuningsfonds hebben jaarlijks ongeveer twintig cliënten onder hun hoede. Soms wordt eenmalig ondersteuning verleend, maar doorgaans is sprake van langdurige zorg voor mensen met fysieke, mentale, sociale en daarmee samengaande financiële problemen. De doelstelling van het Ondersteuningsfonds is het bijdragen aan een blijvende verbetering van de levensomstandigheden van de cliënten door hen te steunen met:

Persoonlijke inzet en aandacht

Wij bieden een luisterend oor en geven aandacht en raad, en proberen onze cliënten altijd bij te staan bij problemen van welke aard dan ook. Ons team brengt regelmatig persoonlijk bezoek en houdt telefonisch contact met de cliënten van het Fonds.

Financiële hulp

In geval van financiële nood zoeken wij in eerste instantie oplossingen bij Franse en Nederlandse instanties. Als wij daarin niet slagen, helpen we door uit eigen middelen een lening of uitkering te verstrekken. Wij doen dat op basis van een schuldbekentenis, waarin is bepaald dat de door het Ondersteuningsfonds ter beschikking gestelde financiële middelen zullen worden terugbetaald in het geval dat de financiële omstandigheden van de cliënt in de toekomst veranderen.

Juridische ondersteuning

Een bestuurslid kan als gevolmachtigde optreden. Juridische kosten kunnen door het fonds worden gefinancierd als geen beroep kan worden gedaan op de Franse dan wel Nederlandse overheid.

Bemiddeling bij financiële of arbeidsconflicten

Dankzij de legale status van het Ondersteuningsfonds kunnen wij namens onze cliënten banken, de belastingdienst en andere administratieve instanties contacteren. We proberen werkloze en arbeidsongeschikt geraakte landgenoten weer in het zadel te helpen, verwijzen door naar de betreffende Franse sociale diensten en kunnen bijdragen aan de kosten van (bij)scholing en/of de aanschafkosten van les- of werkmaterialen. Zo nodig zorgt het fonds voor een financiële overbrugging.

Bemiddeling m.b.t. de laatste levensdag

Wij helpen bij problemen rond het testament, de begrafenisverzekering, stervensbegeleiding van totaal vereenzaamden, het uitvoeren van de laatste wil en het opsporen van nabestaanden en verzorgen de begrafenis. Bij gebrek aan voldoende middelen kan het fonds participeren in de kosten van een waardig afscheid.

Algemene bijstand

Op verzoek begeleiden de bestuursleden en vrijwilligers van het fonds cliënten bij doktersbezoeken, opname in het ziekenhuis of verzorgingshuis, verzorgen van ontruiming of verhuizing, verkrijgen van documenten, voeren van huishoudadministratie, belastingaangifte, betalingen, aankoop kleding en het regelen van het onderhoud van de woning.

Materiële hulp

Soms helpen het leveren van brandstof, bijdragen in bijvoorbeeld ziektekosten of telefoonrekening of het verstrekken van een lening wegens onvoorziene acute kosten om het inkomen met periodieke of incidentele uitkeringen op een leefbaar niveau te houden.

Contact met Franse sociale diensten

Wij helpen bij het aanvragen voor huishoudelijke hulp, technische voorzieningen in huis en bijvoorbeeld maaltijdservice.